Cynik jest łajdakiem, który perfidnie postrzega świat takim, jaki jest, a nie takim, jaki być powinien
Ambrose Gwinnet Bierce
17 grudnia 2017 :: Niedziela :: Imieniny: Olimpii i Łazarza
Zgromadzenia - strona


Sprawy zgromadzeń reguluje ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach.

 "Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonej imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych".

 Zamiar zorganizowania zgromadzenia wymaga zawiadomienia organu gminy (w trybie zwykłym) albo Centrum Zarządzania Kryzysowego (w trybie uproszczonym).

 Postępowanie zwykłe:

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia  w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia. Pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług elektronicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.1422).

W zawiadomieniu o organizowaniu zgromadzenia organizator zgromadzenia podaje:

 1. Imię i nazwisko organizatora zgromadzenia jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL.
 2. Adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiający kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja – jej nazwę i adres siedziby oraz imię nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj, numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiający kontakt.
 3. Imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia jego numer PESEL lub inny dokument stwierdzający tożsamość.
 4. Cel zgromadzenia w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie
 5. Datę godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania,  przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przemarszu ze wskazaniem  miejsca zakończenia zgromadzenia.
 6. Informacja o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia o ile organizator je zaplanował.

Do zawiadomienia dołącza się:

 1.  Pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.
 2.  Zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego w przypadku jego wyznaczenia.

 Postępowanie uproszczone

Organizator zgromadzenia, którym w trybie uproszczonym może być wyłącznie osoba fizyczna, zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Centrum Zarządzania Kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia. Takie zgromadzenie można przeprowadzić pod warunkiem, że nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności w jego organizacji.

Zawiadomienie o zgromadzeniu w trybie uproszczonym przekazuje się telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Zawiadomienie o zgromadzeniu w trybie uproszczonym powinno zawierać:

 1.  Imię i nazwisko organizatora, jego PESEL, albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL adres poczty elektronicznej i numer telefonu do kontaktu.
 2.  Datę godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia.
 3. Ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.
 4. Organizator zgromadzenia zgłaszanego w trybie uproszczonym jest jednocześnie jego przewodniczącym.

 Uwaga:

Zgromadzenie spontaniczne (Rozdział 4 Ustawy o zgromadzeniach), które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie było by niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej nie podlega obowiązkowi zawiadomienia.

 Zawiadomienia o zgromadzeniach na terenie Gminy Łask należy składać w Biurze Obsługi Interesanta lub na adres e-mail: um@lask.pl lub numer fax: 43 676 83 88 lub ustnie do protokołu w Zespole Bezpieczeństwa Obywateli III piętro pok. 71

 Na terenie Gminy Łask nie zostało utworzone Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z powyższym, zawiadomienia w trybie uproszczonym proszę kierować do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego na numer fax: 42 664 14 01

lub na e-mail: wczk@lodz.uw.gov.pl

 Informację która do nas wpłynie o zawiadomieniu, że ma się odbyć zgromadzenie, będziemy umieszczać na tej stronie internetowej (z zastrzeżeniem o danych osobowych).

  ZAŁĄCZNIK NR 1- WNIOSEK / FORUMULARZ Z INFORMACJĄ O ZGROMADZENIU

 

 REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Zgromadzenia - strona 
Utworzył: Administrator 
Data utworzenia: 2015-10-19 
Przygotował: Danuta Rychlik 
Odpowiedzialny: Danuta Rychlik 
Ostatnio modyfikował: Administrator 
Data modyfikacji: 2015-10-22 
Statystyki  »   Szczegóły  »