Serce nigdy się nie starzeje, ma tylko coraz więcej blizn
Johann Wolfgang Goethe
19 lipca 2018 :: Czwartek :: Imieniny: Wincentego i Wodzisława
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w ŁaskuADRES: ul. 9 Maja 33 ( od 1 stycznia 2012 roku), 98-100 Łask (wejście B, pok. Nr 6)

GODZINY OTWARCIA: od 7.00-15.00

KIEROWNIK ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ:
Iwona Stolarek - Molenda, tel. 0(43) 675-37-80

www.lask.naszzgm.plZadania i cele działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej :

1.Techniczna ochrona zasobów lokalowych poprzez:
1) dokonywanie przeglądów technicznych budynków i lokali;
a) przeglądy 5-cio letnie budowlane,
b) przeglądy roczne budowlane,
c) przeglądy roczne kominiarskie,
d) przeglądy roczne gazowe,
e) przeglądy 5-cio letnie elektryczne,

2) planowanie i wykonywanie napraw budynków i budowli, zarówno siłami
własnymi jak i w systemie zleconym;
3) nadzorowanie i rozliczanie finansowe oraz rzeczowe wykonywanych napraw;
4) zlecanie sporządzania orzeczeń mykologiczno-budowlanych.


2. Utrzymywanie nieruchomości w należytym stanie sanitarnym i estetycznym poprzez: 1) zlecanie wywozu nieczystości stałych i płynnych wyspecjalizowanym
w tej działalności jednostkom;
2) kontrolę wywozu nieczystości pod kątem jakości i częstotliwości tych prac;
3) omiatanie siłami dozorców nieruchomości i chodników;
4) usuwanie śniegu i likwidacja gołoledzi w okresie zimowym;
5) sprzątanie pomieszczeń wspólnego użytku;
6) wykonywanie konserwacji urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach
przeznaczonych do wspólnego użytku.3. Zawieranie umów, zapłata i nadzorowanie wykonawstwa usług komunalnych przez inne jednostki w zakresie:
1) zaopatrzenia w wodę;
2) dostawy energii cieplnej i ciepłej wody;
3) usuwania nieczystości stałych i płynnych;
4) dostawy energii elektrycznej;
5) wycieru kominów;
6) konserwacji anten zbiorczych.

4. Obsługa lokatorów w zakresie wynikającym z zadań wynajmującego, a w szczególności:
1) zawieranie umów z najemcami;
2) załatwianie spraw związanych z kaucją gwarancyjną za lokale mieszkalne;
3) organizowanie przetargów na najem lokali użytkowych;
4) organizowanie napraw awaryjnych urządzeń technicznych w budynkach;
5) wydawanie zaświadczeń, poświadczeń i sporządzanie innych dokumentów
na wniosek najemców;
6) przejmowanie i przekazywanie protokólarne lokali;
7) uczestniczenie w eksmisjach z lokali;
8) prowadzenie ewidencji zasobów lokalowych;
9) prowadzenie ewidencji mieszkańców w administrowanych zasobach;
10) rozliczanie najemców zdających mieszkania z tytułu zużycia elementów
wyposażenia technicznego oraz wystawianie not obciążeniowych;
11) prowadzenie dokumentacji czynszowej lokali mieszkalnych i użytkowych;
12) przyjmowanie opłat czynszowych i innych należności;
13) zabezpieczanie zwolnionych lokali przed nielegalnym zajęciem
i zgłaszanie ich do Burmistrza Łasku.

5. Prowadzenie obsługi ekonomiczno-finansowej poprzez:
1) opracowanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych;
2) opracowanie planów dotacji;
3) prowadzenie spraw kadrowych, płacowych oraz ubezpieczeń społecznych;
4) prowadzenie spraw socjalno-bytowych;
5) prowadzenie syntetycznej i analitycznej ewidencji księgowej w tym;
a) prowadzenie rachunków rozliczeniowych z dostawcami usług komunalnych
i wykonawcami remontów,
b) prowadzenie ewidencji czynszów i ich windykowanie poprzez wystawianie
wezwań do zapłaty oraz kierowanie spraw do sądu,
c) prowadzenie rozliczeń z pracownikami z tytułu wynagrodzeń za pracę,
rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych,
6) prowadzenie kasy i pełnego obrotu gotówkowego;
7) opracowanie analiz ekonomicznych i sporządzanie obowiązujących
sprawozdań.

6. Administrowanie zasobami, nieruchomościami i lokalami nie stanowiącymi własności komunalnej w ramach administracji zleconej lub zarządu zleconego przez wspólnoty mieszkańców.

 Oświadczenie majątkowe za 2006r_ - Mieczysław Ludwisiak.pdf
 Informacje dotyczące majątku, pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach oraz informacje dotyczące dochodów i wydatków za 2005 rok
 Mieczysław Ludwisiak Oświadczenie majątkowe za 2005 r.
 Mieczysław Ludwisiak Oświadzcenie majątkowe za rok 2006
 Informacje dotyczące majątku, pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach oraz informacje dotyczące dochodów i wydatków za 2004 rok
 Mieczysław Ludwisiak Oświadczenie majątkowe za 2004 r.
 Mieczyslaw Ludwisiak Oświadczenie majątkowe za 2003 r.
 Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku
 Zarządzenie Nr 137/06 Burmistrza Łasku z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest gmina Łask. Załącznik do Zarządzenia Nr 137/06 Burmistrza Łasku z dnia 19 grudnia 20
 Oświadczenie majątkowe za 2007r. - Mieczysław Ludwisiak.pdf
 Oświadczenie majątkowe za 2008 rok - Mieczysław Ludwisiak
 Oświadczenie majątkowe za 2009 rok - Mieczysław Ludwisiak - odwołany ze stanowiska z dniem 31.12.2009 roku
 Oświadczenie majątkowe - Iwona Stolarek - powołana na stanowisko Kierownika ZGM w Łasku
 Oświadczenie majątkowe za 2009 rok - Iwona Stolarek.pdf
 Oświadczenie majątkowe za 2010 rok - Iwona Stolarek
 Statut Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku 
Utworzył: Administrator 
Data utworzenia: 2007-03-22 
Przygotował: --- 
Odpowiedzialny: --- 
Ostatnio modyfikował: Monika Kasztelan 
Data modyfikacji: 2014-09-10 
Statystyki  »   Szczegóły  »