.
.
25 stycznia 2021 :: Poniedziałek :: Imieniny: Pawła i Miłosza
Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku


ADRES: ul. Armii Krajowej 5 a, 98-100 Łask

DYREKTOR CENTRUM SPORTU I REKREACJI W ŁASKU:
Elżbieta Krawczyk, tel.
/fax  43 676-11-77 ,
e-mail: plywalnia_lask@wp.pl 
www.csir.lask.pl
NIP:  831-15-75-994
REGON: 100113422


Zakres działań i zadań CSiR

1. Administrowanie i utrzymanie ;
    a) obiektów sportowych:
        - boisk przy ul. Armii Krajowej 5a,
        - pływalni krytej przy ul. Szkolnej 2,
        - kąpieliska miejskiego przy ul Armii Krajowej 75,
        - kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” przy ul. Szkolnej,
        - kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” przy ul. Lipowej;
    b) terenów rekreacyjnych:
        - w Łasku przy ul. Narutowicza 28,
        - w Łasku przy ul. Armii Krajowej 5a”
 2. Współorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych.
 3. Współpracowanie z instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność   
     w zakresie kultury fizycznej.
Do podstawowych zadań centrum należy :
1) zagospodarowanie obiektów i terenów sportowo-rekreacyjnych;
2) zabezpieczenie właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów i urządzeń   
    sportowych;
3) udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej dla szkół, organizacji sportowych,  
    klubów, zakładów pracy jako organizatora imprez sportowych;
4) organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, szkolenie sportowe
    w sekcjach wyczynowych;
5) współorganizowanie działań klubów sportowych;
6) tworzenie bazy sportowej i ustalanie zasad jej wykorzystywania;
7) organizowanie różnych usług w zakresie sportu, rekreacji i turystyki.

 Statut Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 Schemat struktury organizacyjnej Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 Regulamin Organizacyjny Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 Zarządzenie Nr 93/09 Burmistrza Łasku z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 Zarządzenie Nr 32/14 Burmistrza Łasku z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia zmian do regulaminu Organizacyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 Uchwała Nr XXVIII/397/05 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 7 września 2005 r. w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych Gminy Łask tj. "Ośrodka Sportu i Rekreacji" i Miejskiej Pływalni Krytej" w "Centrum Sportu i Rekreacji". Załącznik do Uchwały Nr XXVII
 Uchwała Nr IV/28/211 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 Sesja Nr L/480/14 Rady Miejkiej w Łasku z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 Informacje dotyczące majątku, pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach oraz informacje dotyczące dochodów i wydatków za I półrocze 2006 roku
 Oświadczenie o działalności gospopdarczej prowadzonej przez małżonka - Elżbieta Krawczyk
 Korekta do oświadczenia majątkowego za 2010 rok - Elżbieta Krawczyk
 Informacja o dochodach i wydatkach za rok 2006
  Informacja o dochodach i wydatkach za rok 2007
  Informacja o dochodach i wydatkach za rok 2008
  Informacja o dochodach i wydatkach za rok 2009
  Informacja o dochodach i wydatkach za rok 2010
  Informacja o dochodach i wydatkach za rok 2011
 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
 Wypłacone świadczenia pracownicze
 Wartość gruntów w trwałym zarządzie
 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
 Informacja dodatkowa
 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)
 ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku 
Utworzył: Administrator 
Data utworzenia: 2007-04-23 
Przygotował: --- 
Odpowiedzialny: --- 
Ostatnio modyfikował: MCHINALSKA 
Data modyfikacji: 2012-10-03 
Statystyki  »   Szczegóły  »