Cynik jest łajdakiem, który perfidnie postrzega świat takim, jaki jest, a nie takim, jaki być powinien
Ambrose Gwinnet Bierce
17 grudnia 2017 :: Niedziela :: Imieniny: Olimpii i Łazarza
Urząd Stanu Cywilnego


Do zadań i kompetencji Urzędu Stanu Cywilnego należy:

1. Sporządzanie odpisów aktów urodzeń, małżeństw i zgonów.

2. Sporządzanie odpisów aktów z ksiąg stanu cywilnego.

3. Wydawanie decyzji administracyjnych, mających wpływ na zmianę zapisów księgach stanu cywilnego.

4. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka, nadaniu dziecku nazwiska, zmianie       imienia   dziecka.

5. Przyjmowanie oświadczeń woli o zawarciu małżeństwa.

6. Wydawanie zezwoleń i zaświadczeń w sprawach wynikających z przepisów prawa o aktach  stanu cywilnego i kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

2. Prowadzenie korespondencji konsularnej i krajowej z zakresu zdarzeń stanu cywilnego.

3. Wykonywanie innych zadań i czynności wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i prawa międzynarodowego         i innych przepisów.

4.   Sporządzanie testamentów.

5.  Wydawanie decyzji z zakresu ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

6.  Organizowanie jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego i jubileuszy 100 rocznicy urodzin.

7.   W zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych:

a) prowadzenie ewidencji  ludności – zameldowania i wymeldowania,

b) prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,

c) prowadzenie zbioru danych osobowych w systemie informatycznym i jego aktualizacja na  podstawie:

-  danych osobowych zgłaszanych przy dokonywaniu obowiązku meldunkowego,

 - dokumentów urzędu stanu cywilnego oraz

 - dokumentów organów administracji publicznej,

d) wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności, z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz prowadzenie rejestru w tym zakresie,

e) wydawanie decyzji o zameldowaniu i wymeldowaniu niektórych osób oraz   o odmowie  udostępnienia danych,

f) prowadzenie spraw z zakresu dowodów osobistych,


g) wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego,


h) prowadzenie spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony, w tym
współudział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej, orzekanie w sprawach przyznawania żołnierzom uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodzin i żołnierzom uznanych za samotnych należności mieszkaniowych. 

Przy znakowaniu spraw Urząd używa symbolu  „USC”

Kontakt: 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego:
Lilia Ślusarczyk-Grącka, tel.  0 (43) 676-83-39,
e-mail: l.slusarczyk@lask.pl 
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego:
Anna Antczak, tel. 0( 43) 676-83-37, e-mail: a.antczak@lask.pl

Urząd Stanu Cywilnego,
Łask, ul. Warszawska 14 (budynek Urzędu Miejskiego w Łasku)

Sala Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego
Łask, ul. Narutowicza 11 (Łaski Dom Kultury)

 Sposoby załatwiania spraw w USC
 PISEMNA DEKLARACJA ZAWIERAJĄCA INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WPISANIA DO REJESTRU WYBORCÓW
 Podanie o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
 Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie
 Wniosek o uzupełnienie treści Aktu Stanu Cywilnego
 Wniosek o wpisanie do Polskich Ksiąg Aktu Stanu Cywilnego sporządzonego za granicą-urodzenia
 Wniosek o wpisanie do Polskich Ksiąg Aktu Stanu Cywilnego sporządzonego za granicą-zgony
 Wniosek o wydanie odpisów Aktów Stanu Cywilnego
 WNIOSEK - O WPISANIE WYBORCY DO REJESTRU WYBORCÓW
 WNIOSEK - O WYDANIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO
 WNIOSEK - O WPISANIE DO POLSKICH KSIĄG AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ (MAŁŻEŃSTWO)
 WNIOSEK o wydanie dowodu osobistego
 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO
 WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOWODEM OSOBISTYM
 WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH W TRYBIE JEDNOSTKOWYM Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH
 WNIOSEK - ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO
 WNIOSEK - ZGŁOSENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO
 WNIOSEK - ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO
 WNIOSEK - ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO
 WNIOSEK - ZGŁOSZENIE WYJAZDY POZA GRANICE RP
 WNIOSEK - ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RP


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Urząd Stanu Cywilnego 
Utworzył: Administrator 
Data utworzenia: 2007-02-21 
Przygotował: --- 
Odpowiedzialny: --- 
Ostatnio modyfikował: Mariusz Ziętala 
Data modyfikacji: 2017-10-26 
Statystyki  »   Szczegóły  »