Można zamknąć oczy na rzeczywistość, ale nie na wspomnienia
Stanisław Jerzy Lec
18 marca 2018 :: Niedziela :: Imieniny: Cyryla i Edwarda
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
UCHWAŁA NR XLII/452/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/450/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018  Mariusz Ziętala  2018-03-16    
UCHWAŁA NR XLII/453/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2018 - 2028  Mariusz Ziętala  2018-03-16    
UCHWAŁA NR XLII/454/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018  Mariusz Ziętala  2018-03-16    
UCHWAŁA NR XLII/455/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/288/16 w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso  Mariusz Ziętala  2018-03-16    
UCHWAŁA NR XLII/456/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkól o uprawnieniach szkól publicznych, niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łask oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji  Mariusz Ziętala  2018-03-16    
UCHWAŁA NR XLII/457/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2018 r. za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Łask.  Mariusz Ziętala  2018-03-16    
UCHWAŁA NR XLII/458/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2021 Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łasku”  Mariusz Ziętala  2018-03-16    
UCHWAŁA NR XLII/459/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/187/2016 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej Gminy Łask na lata 2016-2020"  Mariusz Ziętala  2018-03-16    
UCHWAŁA NR XLII/460/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów, gmina Łask  Mariusz Ziętala  2018-03-16    
UCHWAŁA NR XLII/461/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łask w 2018 roku"  Mariusz Ziętala  2018-03-16    
UCHWAŁA NR XLII/462/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu  Mariusz Ziętala  2018-03-16    
UCHWAŁA NR XLII/463/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu  Mariusz Ziętala  2018-03-16    
UCHWAŁA NR XLII/464/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż poza przetargiem, gruntu położonego w Łopatkach na rzecz użytkownika wieczystego  Mariusz Ziętala  2018-03-16    
UCHWAŁA NR XLII/465/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny  Mariusz Ziętala  2018-03-16    
UCHWAŁA NR XLII/466/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny  Mariusz Ziętala  2018-03-16    
UCHWAŁA NR XLII/467/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na umowę najmu i dzierżawy  Mariusz Ziętala  2018-03-16    
UCHWAŁA NR XLII/468/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy  Mariusz Ziętala  2018-03-16    
UCHWAŁA NR XLII/469/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łask na okręgi wyborcze  Mariusz Ziętala  2018-03-16    
UCHWAŁA NR XLII/470/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Sieradzu w wyborach uzupełniających w kadencji 2016-2019  Mariusz Ziętala  2018-03-16    
UCHWAŁA NR XLII/471/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łasku do wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi o udzielenie informacji o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Sieradzu w wyborach uzupełniających w kadencji 2016-2019  Mariusz Ziętala  2018-03-16    
2 3 4 5 6 7 8 9 10 »